www.fransvanschooten.nl

 

Portraits

The website Regionaal Archief Leiden provides images of Jacob de Gelder.Regionaal Archief Leiden


 

More portraits

The website Collectie Nederland provides images of Jacob de Gelder.


Jacob de Gelder (1765-1848)

At the ICHME-5 conference in Utrecht in 2018, Henk Hietbrink held a short lecture to memorate the great work of Jacob de Gelder.

Presentation: How to teach cubic equations

Publication: Jacob de Gelder and his way of teaching cubic equations

Proceedings: Dig where you stand

Below you find an almost complete bibliography. One day we will investigate his letters.

Mathematical publications of Jacob de Gelder

Almanac publications of Jacob de Gelder

Biografies

Publications about Jacob de Gelder

 

top
 


Publications of Jacob de Gelder

Jacob de Gelder published many books about mathematics. Many of them are available at Google Books.

                    
(1793)Grondbeginsels der Cijfferkunst, zijnde eene volledige opgaave van alle de regelen tot deese Weetenschap behoorende, betoogd uit de natuur van het Tal-Stelsel, en opgehelderd door een menigte uitgezogte Voorbeelden: waar bij gevoegd zijn de Tafelen der ondeelbare getallen, en die van de deelers der deelbare getallen van 1 tot 21600, opgesteld ten dienste mijner meergevorderde Leerlingen, en ingericht om hun, die zich op het onderwijs in deese Weetenschap willen toeleggen, tot een handleiding te strekken, door Jacob de Gelder Fransch en Duitsch Kost-Schoolhouder en Leermeester in de Wis- Sterre- Aardrijks- en Zeevaartkunde te Rotterdam. Rotterdam, Nicolaas Cornel, 1793 google
KB Delpher
(1794)Ontwerp van de Telegraphe, zynde eene opgaave van drie onderscheidene wyzen waar op de Telegraphe van den Heere Chappe kan zamengesteld zyn. Benevens de beschryving van een geheime correspondentie machiene, waar door men Geheime Briefwisseling houden kan, zodanig ingericht, dat zy die de zamenstelling, en het gebruik van die Machiene kennen, nooit in staat zyn om een Brief op die wyze geschreeven, te ontcyfferen. Rotterdam, Johannes Holsteyn, 1793 KB Delpher
(1796)Betoog van eene merkwaardige eigenschap des Cirkels, waar door men deszelfs omtrek tot den uitersten trap van naauwkeurigheid meetkunstig kan construeeren; door JACOB de GELDER Leermeester in de Wiskunst, te Rotterdam In: Nieuwe Algemene Konst- en Letterbode VI nr. 153 (vrijdag 2 December 1796), pp. 177-181, Haarlem, Loosjes, 1796 GMFW
(1800±)Programma tot oprichting van een Instituut der wis- en werktuigkundige wetenschappen in Rotterdam (8 pp.) samen met Bericht van intekening op eene compleete Cursus der Mathematische Weetenschappen, welke ten voordele van het nieuw opgerichte Instituut ter bevordering der Wis- en Werktuigkundige Weetenschappen te Rotterdam, door den Burger Jacob de Gelder, Mathematicus aldaar, zal uitgegeven worden (3 pp.) KB Delpher
(1798)Tweetal wiskunstige verhandelingen, door Jacob de Gelder, mathematicus, ingeleverd aan het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. In Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, (deel 12, pp. 215 en verder), Rotterdam, Dirk Vis, 1798 google
 Bericht wegens de beide volgende verhandelingen google
 Verhandeling over het theorema van Newton, om eene tweeledige grootheid tot eenige magt te verheffen, zijnde eene volkomende stelkundige demonstratie van hetzelfde a priori, door Jacob de Gelder Mathematicus, ingeleverd aan het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. google
 Verhandeling over de reeksen, dienende om de rapporten van de cirkelboogen tot derzelver sinussen, cosinussen, tangenten en cotangenten wederkeeriglijk, uit eenvoudige stelkunstige beginselen, zonder behulp der differentiaal- of integraal rekening afteleiden, door Jacob de Gelder Mathematicus, ingeleverd aan het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. google
GMFW
(1799)Ludeman in zyn waar caracter, of De grondstellingen der astrologie, aan de beginzelen der zuivere reden getoetst. Den Haag, Servaas van de Graaff en Comp., 1799 KB Delpher
(1800)Verhandeling over het Theorema van Fermat In: Algemeene Konst en Letterbode no 295 deel XII Haarlem, Erven Loosjes, 1800
(1800)Geschied- en wiskundige verhandeling over het verschil wegens het slot-jaar der XVIII eeuw, strekkende tot wederlegging van hen, die het afgeloopene jaar 1799 daar voor houden. Den Haag, J.J. Stuermann. KB Delpher
(1801)Wiskundige Verhandelingen Bevattende
I De theorie van het copiëeren en verkleinen der kaarten
II Over het problema van de twee middenëvenredigen
III Over de vlakke inhoud der Landen naar het platrond van de graaden van breedte en lengte de kromtestraalen en halve middelijnen der Aarde door Jacob de Gelder Mathematicus in den HAGE. Haarlem, Loosjes, 1801
google
(1805)Beknopte handleiding tot de aardrijksbeschrijving ontworpen door J.E. Fabri; hoogleeraar Te Erlangen en lid van verscheidene geleerde genootschappen naar den tiende en verbeterden druk of volgens de laatste en echte uitgave uit het hoogduitsch vertaald. Nagezîen en met de noodîge veranderingen en bìjvoegsels tot heden verrijkt en voorzien met een voorbericht van den Here Jacob de Gelder, Mathematicus in Den Hage Haarlem, François Bohn, 1805 google
(1806)Redevoering over den waren aart en de voortreffelijkheid der wiskunst, aangewezen in derzelver invloed op alle menschelijke kunsten en weetenschappen : uitgesprooken op den 26sten van slagtmaand 1805, in de Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, onder de spreuk: Diligentia, ter gelegenheid van het openen der wis-, natuur en sterrekundige lessen, welke onder opzigt van bestuurderen, aan de zoonen en pupillen van de leden deezer Maatschappij gegeeven worden door Jacob de Gelder. 's Gravenhage, van Cleef google
(1806)Handleiding tot de beschouwende en werkdadige meetkunst der platte en lichaamlijke hoeken en der rechtijnige vlakken en platvlakkige lichaamen, toegepast op de aardrijks-, sterre- en zeevaartkunde, door Jacob de Gelder. Amsterdam, Johannes Allart, 1806. google
(1807)Relation zur Gaetano Rossi 's Gravenhage, 1807. google
(1808)Algemeene aardrijksbeschrijving gevolgd naar den derden druk van Noëls Fransche vertaaling van de Algemeene aardrijksbeschrijving van Guthrij, zijnde de negentiende Engelsche uitgave. Met aanwijzing van de jongste veranderingen in Europa, zo ten aanzien van de verdeeling der landen, als ten opzigte der regeringsvormen; en verrijkt met de nieuwste ontdekkingen door Jacob de Gelder, Professor in de Wiskunst, Vestingbouw en Artillerie, aan het hotel van de pages van zm de Koning van Holland, Tweede deel, bevattende de Natuurkundige Aardrijksbeschrijving. Amsterdam, Johannes Allart, 1808 google
(1808)Wiskundige lessen. Eerste cursus, bevattende de gronden der Rekenkunst, benevens de eerste beginselen der Stelkunst. door Jacob de Gelder, professor in de wiskunst, vestingbouw en artillerie aan het hôtel van de pages van zm den Koning van Holland. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef en Scheurleer Junior, 1808 google
 Wiskundige lessen. Eerste cursus, bevattende de gronden der telkunst benevens de eerste beginselen der stelkunst, dienende ten gebruike van Onderwijzers en ter nadere opheldering van de allereerste gronden der Cijferkunst, door Jacob de Gelder, tweede geheel op nieuw bearbeide uitgave. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1823 google
(1809)Wiskundige lessen. Tweede cursus, bevattende de volledige gronden der Stelkunst, en, onder anderen, de theorie der Logarithmen, de combinatorische Analysis en de meest merkwaardige reeksen door Jacob de Gelder, professor in de wiskunst, vestingbouw en artillerie aan het hôtel van de pages van zm den Koning van Holland. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef en Scheurleer Junior, 1809 google
google
 Wiskundige Lessen, tweede cursus, ... , door Jacob de Gelder, tweede geheel op nieuw bearbeide uitgave. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1828 google
(1809)Aardrijkskundige Beschrijving van het Koningrijk Holland, ten geleide van eene nieuwe aardrijkskundige kaart van dit rijk. Amsterdam, Joh. Allart en Jac. Ruys, 1809 google
(1810)Nieuw koopmans en winkeliers handboekje, of het fransche stelsel van maten en gewigten gemakkelijk gemaakt. Waarin voor ongeoefenden, de inrigting, de voordeelen en het gebruik van dit Stelsel, op eene bevattelijke wijze, wordt voorgedragen, tevens met eene korte en beknopte verklaring der tiendeelige Rekening; met de voornaamste Herleidings of Reductie tafelen door Jacob de Gelder voor dezen professor aan het hotel der pages van zm den voormaligen koning van holland, Amsterdam, Johannes Allart, 1810 google
(1810)Beginselen der meetkunst, ontworpen, naar haren tegenwoordigen staat van vordering: onder anderen, inhoudende: een volledige behandeling van de platte- en bolvormige- (anders genaamd klootsche) driehoeksmetingen, de veelhoeks- en veelvlakkige ligchaamsmeting (polygonometrie en polyedrometrie,) benevens de theorie der transversalen, met eene beknopte aanwijzing van derselver gebruik in het landmeten, de geodesie en de aardijks- en sterrekunde. Alles naar eenen beknopten en zuiveren betoogtrant voorgedragen door Jacob de Gelder, voor dezen, professor aan het hôtel van de pages van ZM den voormaligen Koning van Holland. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1810 google
 Beginselen der meetkunst: Beginselen der Meetkunst, ontworpen naar haren tegenwoordige staat van vordering, met eene beknopte aanwijzing van denzelver gebruik in het landmeten, de geodesie en in de aardrijks- en sterrenkunde, door Jacob de Gelder. Tweede veel vermeerderde en verbeterde druk. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef en R. Scheurleer Junior, 1817. google
google
 Beginselen der Meetkunst, ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vorderingen; inhoudende: het eerste gedeelte over de vlakke en ligchamelijke figuren, en het tweede gedeelte over de platte en bolvormige driehoeksmeting, door Jacob de Gelder, hoogleraar te Leyden. derde geheel omgewerkte en veel vermeerderde druk met platen. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef 1829 google
google
google
google
 Beginselen der Meetkunst, ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vorderingen; tweede deel, over de platte en bolvormige driehoeksmeting, door Jacob de Gelder, hoogleeraar te Leyden derde geheel omgewerkte en veel vermeerderde druk. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef 1829 google
 Beginselen der meetkunst. Eerste deel, bevattende de eerste gronden van de meetkunst der wlakke figuren. door Jacob de Gelder in leven hoogleeraar te Leijden. Vierde druk op nieuw bewerkt naar het oorspronkelijke; verbeterd gewijzigd en vermeerderd. 's Gravenhage, gebroeders van Cleef, 1850 google
google
 Beginselen der meetkunst. Tweede gedeelte. Beginselen der meetkunst. Derde deel over de meetkunst der hoeken en der platte en bol vormige driehoeken. Elfde boek (het achtste van den tweeden druk.) Over de goniometrie, of de meetkunst der hoeken google
 Beginselen der meetkunst, ... , vierde druk op nieuw bewerkt naar het oorspronkelijke; verbeterd, gewijzigd en vermeerderd google
(1810)Tables comparatives pour convertir les francs en florins de Hollande et les florins de Hollande en francs. rédigées par ordre de mr le conseiller d'état intendant général des finances et du trésor impérial en hollande à l'u??ge des personnes attachées à la dite intendance.
Vergelljkingstafels strekkende om Francs tot Hollandsche guldens en Hollandsche guldens tot Francs over te brengen. zamengesteld op last van den heer staats-raad intendant generaal der finantien en der keizerlijke schatkist in Holland. Ten dienste der personen, welke tot gezegde generale intendance behooren. d?or Jacob de Gelder calculateur voor het vak der belastingen bij de generale Intendance der Finantien.
's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1811
google
google
(1811)Collection des tarifs des intérêts tiercés des effets de la dette publique de la Hollande, calculés tant pour ceux échus du 1 juillet 1809 au 22 septembre 1810 que pour le semestre échu le 22 mars 1811 = Verzameling van de tariven der getierceerde interessen van de Hollandsche effecten, berekend zoo voor de sedert den 1 van hooimaand 1809 tot den 22 van herfstmaand 1810 vervallene, als voor het semester, of half jaar, dat op 22 maart 1811 vervalt / zamengesteld op last van den heer Staats-Raad, Intendant Generaal der finantien en der keizerlijke schatkist in Holland ... door Jacob de Gelder 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1811 google
(1811)Nieuwe aardrijkskundige kaart van de nieuwe departementen van Holland na de vereeniging met het Fransche Keijzerrijk door Jacob de Gelder Amsterdam, Johannes Allart, 1811 google
(1811-1813)Meetkundige analysis, bevattende hoofdzakelijk de toepassing der algebra op de meetkunst, bijzonderlijk bij het oplossen der werkstukken en het nasporen van de eigenschappen der figuren; voorafgegaan door eene inleiding, handelende over de analysis der ouden benevens de behandeling en het gebruik der meetkundige plaatsen, doorvlochten met belangrijke aantekeningen en toepassingen. Uitgegeven voor rekening van het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk: een onvermoeide arbeid komt alles te boven. (Aangevuld 1833).Amsterdam, H. Weijting, 1811-1813
opmerking JH: (alleen I. Boek) Het II. Boek is niets bekend. De reden van de dubbele datum van publicatie is mij niet duidelijk.
google
(1812-1814)Allereerste gronden der Cijfferkunst: opgesteld ten gebruike der scholen en collegiën. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1812 (deel 1), 1814 (deel 2)
 (Van deze eerste druk zijn wellicht geen exemplaren bekend; genoemd in Saakes 5 (1811), p. 328; 6 (1814) p. 66; deel 1 wellicht toch in Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek)
 Allereerste gronden der Cijfferkunst, eerste deel bevattende de verklaring van het tientallige stelsel van tellen, het betoog der vier grondregels, de behandeling der gewone en tiendeelige breuken, en bijzonderlijk de opgave en de verklaring van het nieuw ingevoerde stelsel van maten en gewigten; alles toegepast op voorbeelden, genomen uit het dagelijksche leven den koophandel, de kunsten en wetenschappen: en opzettelijk ingerigt naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd; opgesteld, ten gebruike der scholen en kollegien, door Jacob de Gelder Hoogleeraar in de hoogere wiskunde, als mede in de astronomìsche, hydraulische, physische, hoogere mechanische en geodesìsche wetenschappen; gelijk ook in de wis- en natuurkundige aardrijkskunde aan de Koninklijke artillerie, genie en marine school te Delft. Tweede vermeerderde en verbeterde druk. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1817 google
google
 Allereerste gronden der cijferkunst, tweede deel. Bevattende de leer der evenredigheden, der reken- en meetkunstige reeksen; de verklaring van de eigenschappen en het gebruik der logarithmen; benevens het trekken van de quadraats- en cubuswortelen, in heele en gebrokene getallen en tiendeelige breuken. Alles toegepast op voorbeelden, getrokken uit het dagelijksche leven, den koophandel, de kunsten en wetenschappen, en bijzonderlijk ingerigt naar de behoefte van dan tegemwoordigen tijd; opgesteld ten gebruik der scjolen en collegien door Jacob de Gelder, buitengewoon hoogleeraar, in de wis- en natuurkundige faculteit, aan de hooge school te Leijden. tweede vermeerderde en verbeterde druk. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1819 google
 Allereerste gronden der Cijfferkunst ... derde druk door den schrijver zelven aanmerkelijk beschaafd en verbeterd. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1824-1825 google
google
google
google
 Allereerste gronden der Cijfferkunst ... vierde druk ... 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1830-1833
 Allereerste gronden der Cijfferkunst ... vijfde druk ... 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1837-1838
 Allereerste gronden der Cijfferkunst, eerste deel bevattende de verklaring van het tientallige stelsel van tellen, het betoog der vier grondregels, de behandeling der gewone en tiendeelige breuken, en bijzonderlijk de opgave en de verklaring van het nieuw ingevoerde stelsel van maten en gewigten; alles toegepast op voorbeelden, genomen uit het dagelijksche leven den koophandel, de kunsten en wetenschappen: en opzettelijk ingerigt naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd; opgesteld, ten gebruike der scholen en kollegien, door Jacob de Gelder hoogleeraar te Leijden
zesde druk. naar den vijfden druk, inzonderheid in alles, wat het cijferwerk betreft, onder goedkeuring van den schrijver, van overgeblevene fouten gezuiverd, door J.S. Speijer, onderwijzer in de wiskunde. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1847
google
google
google
google
google
google
 Allereerste gronden der Cijfferkunst, tweede deel bevattende de verklaring van het tientallige stelsel van tellen, het betoog der vier grondregels, de behandeling der gewone en tiendeelige breuken, en bijzonderlijk de opgave en de verklaring van het nieuw ingevoerde stelsel van maten en gewigten; alles toegepast op voorbeelden, genomen uit het dagelijksche leven den koophandel, de kunsten en wetenschappen: en opzettelijk ingerigt naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd; opgesteld, ten gebruike der scholen en kollegien, door Jacob de Gelder hoogleeraar te Leijden
zesde druk. naar den vijfden druk, inzonderheid in alles, wat het cijferwerk betreft, onder goedkeuring van den schrijver, van overgeblevene fouten gezuiverd, door J.S. Speijer, onderwijzer in de wiskunde.
's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1847
google
 Antwoorden op de rekenkundige vragen voorkomende in den derde druk van de Allereerste Gronden der Cijferkunst van Jacob de Gelder, uitgewerkt door G. Ramakers Jr, Kostschoolhouder te Amsterdam. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1825 google
 Antwoorden op de rekenkundige vragen voorkomende in de Allereerste Gronden der Cijferkunst van Jacob de Gelder, uitgewerkt door G. Ramakers. Derde druk. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1825 google
 Antwoorden op de rekenkundige vragen voorkomende in de Allereerste Gronden der Cijferkunst door Jacob de Gelder 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, na 1826 google
 Antwoorden op de rekenkundige vragen ... Tweede uitgave ... 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1832
 Antwoorden op de rekenkundige vragen ... Derde druk ... 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1839
 
Antwoorden op de rekenkundige vragen ... uitgewerkt door G. Ramakers, herzien naar de 6e druk
door J.S. Speijer,
's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1849
(1814)Redevoering uitgesproken bij de opening van de vijf-en-dertigste algemeene vergadering van het Wiskundig Genootschap ten spreuke voerende: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven door den voorzittenden bestuurder Jacob de Gelder, op den 12 van grasmaand 1814 Amsterdam, P.E. Briët, 1814 google
(1815)Liefde tot het vaderland en den Koning, onderwerping en gehoorzaamheid aan de wetten, als de pligt van elken ingezetenen, en inzonderheid als die des krijgsmans voorgesteld, betoogd en aangedrongen, in eene redevoering uitgesproken voor de heeren kadets van de koninklijke artillerie en genie school, te Delft. Op den 4den van herfstmaand, 1815. door Jacob de Gelder, professor aandezelve school. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef (gepriviligeerde militaire boekdrukkers), 1849 google
(1815)Proeve over den waren aard van den positieven en negatieven toestand der Grootheden in de Stelkunst, en in de toepassing van dezelve op de Meetkunst, door Jacob de Gelder, 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1815 google
google
(1816)Beschrijving van de inrigting en het gebruik van den sextant van Hadley, opgesteld, ten dienste van de heeren kadets der koninklijken artillerie, genie en marine school door Jacob de Gelder, professor voor de hoogere wiskunde, als mede voor de astronomische, hydraulische, physische, hoogere mechanische en geodesische wetenschappen, gelijk ook in de aardrijkskunde aan de zelve school te Delft. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1816 google
(1816)Allereerste gronden der beschouwende en werkdadige Meetkunst, opgesteld ten gebruike van de Heeren Officieren bij de Korpsen Infanterij, Kavallerij en Mariniers, door Jacob de Gelder, 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1816
 Tweede druk, Amsterdam, Den Haag, gebroeders van Cleef, 1827
(1819)Jacobi de Gelder Oratio inauguralis .... 's Gravenhage, gebroeders van Cleef, 1819 google
(1819)Beginselen der Stelkunst, ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vordering en beschaving, bevattende: Den oorsprong, de wording en ontwikkeling der Stelkundige uitdrukkingen; de algemeene eigenschappen der eerste, tweede en hoogere magts Vergelijkingen, met de regels, tot derzelver oplossing dienende; benevens eene volledige handleiding, om alle soorten van Reken- en Meetkunstige Vraagstukken, met behulp der Stelkunst, op te lossen; door eene groote verscheidenheid van voorbeelden opgehelderd. en eindelijk nog: de ontwikkeling van de magten der twee- en veelledige functien; de leer der logarithmen en cirkelbogen; de theorie der rekenkunstige en wederkeerige reeksen, met nog vele andere zaken, strekkende ter voorbereiding tot de Differentiaal- en Integraal-Rekening. Ten gebruike van deszelfs openbare en bijzondere lessen, opgesteld, door Jacob de Gelder, Buitengewoon hoogleeraar in de Wis- en Natuurkundige Faculteit aan de Hooge School te Leyden. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1819 google
google
 Beginselen der Stelkunst, ... , Tweede geheel op nieuw bearbeide uitgave, 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1821. google
 Beginselen der Stelkunst, ... , Derde druk ... , 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1830 google
 Beginselen der Stelkunst, ... , Derde druk ... , Leiden, La Lau, 1836, google
google
(1819)Algemeene Sterre- en Natuurkundige Aardrijksbeschrijving, eerste deel, bevattende het sterrekundige gedeelte door Jacob de Gelder, 's Gravenhage, Amsterdam en Breda, gebroeders van Cleef en W. van Bergen en comp., 1819 google
 Algemeene Sterre- en Natuurkundige Aardrijksbeschrijving, tweede deel, bevattende het natuurkundige gedeelte 's Gravenhage, Amsterdam en Breda, gebroeders van Cleef en W. van Bergen en comp., 1819 google
(1821)Memorie van den Hoogleeraar Jacob de Gelder, overgegeven aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, behelzende deszelfs consideratiën over het ontwerp van den Heer Baron van Lynden van Hemmen, strekkende van droogmaking van de Haarlemmermeer. Leyden: D. de Mortier en Zoon, 1821. google
Zie ook:
google
google
google
google
(1823)Beginselen der differentiaal-, integraal- en variatierekening, op eene geheel nieuwe en zeer eenvoudige manier, zonder hulp der denkbeelden van oneindig klein, fluxien of limieten, uit het eenvoudige begrip van differentiën of verschillen afgeleid, en alzoo tot de eenvoudigste regels der gewone stelkunst terug gebragt: een leer-, lees-, en studieboek voor onze aankomende Nederlandsche wiskundigen, behelzende een getrouw tafereel van den tegenwoordigen staat en vorderingen van de hoogere deelen der algemeene rekenkunst; I: Het beschouwende gedeelte der differentiaal-rekening. II: Het gebruik der differentiaal-rekening. s-Gravenhage Amsterdam : gebroeders van Cleef, 1823-1850. (tweede deel: 1850, 576 p., afgewerkt door G.J. Verdam) google
(1824)Hoogere meetkunst, bevattende de algemeene theorie der kromme lijnen en gebogene vlakken: inzonderheid de kegelsneeden, in derzelver onderlinge samenhang, benevens de leer der Meetkundige Plaatsen; een leer-, lees- en studie-boek voor de aankomende Nederlandsche Wiskundigen; in twee boekdeelen, eerste boekdeel. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1824 google
Wiskundige verhandelingen door Jacob de Gelder, hoogleraar te Leyden. Tweede druk. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1826 google
(1826)Redevoering, uitgesproken ter gelegenheid van de oprigting van het industrie-kollegie en de industrie-school, binnen de stad Leyden, door Jacob de Gelder, hoogleraar te Leyden, op den 7den December, 1826. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1827 google
(1826)Verhandeling over het verband en den zamenhang der natuurlijke en zedelijke wetenschappen, en over de wijze om zich dezelve eigen te maken en aan anderen mede te deelen. door Jacob de Gelder, hoogleeraar te Leyden. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1826 google
google
Verhandeling over het verband en den zamenhang der natuurlijke en zedelijke wetenschappen, ...
transcription by J.P. Hogendijk in 2008, presented at NWD (Nationale Wiskundedagen).
UU
(1826)Allereerste gronden der stelkunst, ten gebruike der Latijnsche scholen, en andere Kollegiën, door Jacob de Gelder, hoogleeraar te Leijden. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1826 google
google
google
 Allereerste gronden der stelkunst .... door Jacob de Gelder, hoogleeraar te Leijden. Tweede druk. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1827 google
google
 Allereerste gronden der stelkunst, ..., derde druk door den schrijver aanmerkelijk verbeterd. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1830 google
google
google
 Allereerste gronden der stelkunst, ..., zesde druk, ..., 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1847
(1826)Uitgewerkte oplossingen van de CCL vraagstukken, voorkomende in de allereerste gronden der stelkunst, ten dienste der Latijnsche scholen, en andere Kollegiën door Jacob de Gelder, hoogleraar te Leyden. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1826 google
 Uitgewerkte oplossingen van de CCL vraagstukken ...tweede veel vermeerderde editie, met eene nieuwe verzameling van CCCL vraagstukken. 's Gravenhage en Amsterdam, Van Cleef, 1837 google
google
google
google
 Uitgewerkte ... tweede veel vermeerderde druk ... en eenige bijlagen door Jacob De Gelder hoogleeraar te Leijden, 's Gravenhage, erven Doorman, 1856 google
(1827)Volledige en grondige handleiding tot het teekenen van land-, zee- en hemelkaarten en van netten tot coniglobiën en globen, geschikt voor allen, die zich van deze onderwerpen met oordeel en nut willen bedienen / Johann Tobias Mayer ; naar den derden verm. en verb. Hoogduitschen dr., vrij gevolgd en met aant. verrijkt door M. Lemans ; met eene voorrede van Jacob de Gelder Amsterdam, G. Portielje google
(1827)Eerste gronden der meetkunst, ten gebruike der Latijnsche Scholen en andere Kollegiën, door Jacob de Gelder. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1827 google
google
google
(1829)Handleiding tot het meetkunstig teekenen: opgesteld ten dienste der Latijnsche scholen, en inzonderheid ten gebruike der industrie-scholen, door Jacob de Gelder. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1829
(1831)Cosmographische Lessen, een Leesboek voor de Nederlandsche Jongelingschap. 's Gravenhage en Amsterdam, gebroeders van Cleef, 1831. google
google
(1835)Bedenkingen tegen de verhandeling over de meetkundige bepalingen van den hoogleraar J.F.L. Schröder, door Jacob de Gelder. 's Gravenhage en Amsterdam, van Cleef, 1835
(1839)Uitvoerige lessen over verhoudingen en evenredigheden, doorvlochten met toepasselijke aanmerkingen en opheldingen van veel gewigtige zaken, door Jacob de Gelder, 's Gravenhage en Amsterdam, van Cleef, 1839. google
  

top
 


Almanacs by Jacob de Gelder

Jacob de Gelder was involved in the production of many almanacs. His name is mentioned for the calendar listings of moonrise or moonset times.

(1801)Altoosduurende Gregoriaansche almanach, voor alle voorledene en toekomstige eeuwen, dienende zo wel voor den ouden als nieuwen stijl / ontworpen, en in deeze orde gebragt, door Jacob de Gelder 's Gravenhage, J.J. Stuerman
(1801)Uitvoerige en volledige verklaaring van de zamenstelling, het gebruik en de nuttigheid van den Altoosduurenden almanach van Jacob de Gelder. Den Haag, J.J. Stuermann. google
(1803)De Erve der Wed. C. Stichter's Almanach, voor 't schrikkel-jaar 1804 Voorsien van eene aanwijzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in het Koninkrijk Holland, gehouden worden. Als mede van de vacantien, het vaaren der trekschuyten en beurtschepen, het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op- en ondergang. Berekend door Jacob de Gelder, Mathematicus in Den Haag Amsteldam, by de Erfgen. van de Wed. C. Stichter google
(1804)De Erve der Wed. C. Stichter's Almanach, voor 't jaar 1805 Voorsien van eene aanwijzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in de Bataafsche Republiek gehouden worden. Als mede van de vacantien, het vaaren der trekschuyten en beurtschepen, het vertrek der posten en postwagens / Nevens de maans op- en ondergang. Berekend op den middag-cirkel van Amsterdam, door Jacob de Gelder, mathematicus in Den HaagAls mede van de vacantien, het vaaren der trekschuyten en beurtschepen, het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op- en ondergang. Berekend door Jacob de Gelder, Mathematicus in Den Haag Amsteldam, by de Erfgen. van de Wed. C. Stichter
(1805)Gerrit Manheer's gepreviligeerden Rotterdamschen almanach, op't jaar ... 1805 / [samengesteld] door Jacob de Gelder ... Rotterdam, Anthoni van Zwaamen, Jacobus Thompson
to do: check other editions at UvA Onderzoekzaal Bijzondere Collecties
(1805)De Erve der Wed. C. Stichter's Almanach, voor 't jaar 1805 Voorsien van eene aanwijzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in de Bataafse Republiek gehouden worden, als mede van de vacantien, het varen der trekschuyten en beurtschepen, het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op en ondergang. Berekend op den middag-cirkel van Amsterdam, door Jacob de Gelder, mathematicus in Den Haag Amsteldam, by de Erfgen. van de Wed. C. Stichter google
(1806)De erv. Stichter's comptoir-almanach, voor 't jaar 1806. Voorzien van een aanwyzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in de Bataafsche Republiek gehouden worden; als mede de vacantien, het varen der trekschuiten en beurtschepen, het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op en ondergang, berekend op den middag-cirkel van Amsterdam, / door Jacob de Gelder, mathematicus in den Haag Amsteldam, by de Erfgen. van de Wed. C. Stichter
(1806)Nieuwe geinventeerde koopmans comptoir- en schryf-almanach, op het jaar onzes Heeren Jesu Christi, 1806. Voor de commissarissen en gildebroeders van 't Kuipers en wynverlaters gild. Zynde thans in dienst als commissarissen Fredrik Voest, Hendrik Borgman, Jan Hendrik Stulen, en Fredrik Alberdingk, der stad Amsterdam. Te Amsterdam, Hendrik van den Brand, 1806 google
(1807)De erve Stichter's Burger-wacht-almanach, op 't schrikkel-jaar onses Heeren Jesu Christi, 1807. : Voorsien van alle de jaar-, paarde-, beeste- en leer-marckten; als mede de maans op- en ondergang ... / berekend door Jacob de Gelder, mathematicus in Den Haag Amsterdam, : by d'Erfgen. van de wed. C. Stichter ...
(1808)De erve Stichter's Burger-wacht-almanach, op 't schrikkel-jaar onses Heeren Jesu Christi, 1808. : Voorsien van alle de jaar-, paarde-, beeste- en leer-marckten; als mede de maans op- en ondergang ... / berekend door Jacob de Gelder, mathematicus in Den Haag Amsterdam, : by d'Erfgen. van de wed. C. Stichter ... 1808 google
(1808)De Erve der Wed. C. Stichter's Almanach, voor 't jaar 1809 Voorsien van eene aanwijzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in het Koninkrijk Holland, gehouden worden. Als mede van de vacantien, het vaaren der trekschuyten en beurtschepen, het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op- en ondergang. Berekend op den middag-cirkel van Amsterdam, door Jacob de Gelder, Professor in de Wis- en Vestingbouwkunst aan het Hotel der Pages van zm den Koning van Holland Amsteldam, by de Erfgen. van de Wed. C. Stichter google
(1810)De Erven Stichter's Comptoir-almanach, voor 't jaar 1810. Voorzien van eene aanwyzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in geheel Holland gehouden worden, alsmede de vacantien, het varen der trekschuyten en beurtschepen, het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op en ondergang, berekend op den middag-cirkel van Amsterdam door Jacob de Gelder, mathematicus. Amsterdam, by de Erfgen. van de Wed. C. Stichter google
(1811)De erv. Stichter's comptoir-almanach, voor 't jaar 1811. Voorzien van een aanwyzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in Holland gehouden worden; als mede de vacantien, het varen der trekschuiten en beurtschepen, het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op en ondergang. Berekend op den middag-cirkel van Amsterdam door Jacob de Gelder, professor in de wis- en vestingbouwkunst aan het Hotel des Pages. Amsterdam, by de Erfgen. van de Wed. C. Stichter google
(1813)De van ouds vermaarde erve Stichter's kantoor almanak, voor het jaar 1813. Voorzien van eene aanwyzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in geheel Holland gehouden worden; alsmede van het varen der trekschuiten en beurtschepen, en het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op- en ondergang, door Jacob de Gelder, mathematicus. Amsterdam, C.C.L. van Staden google
(1814)De van ouds vermaarde erve Stichter's kantoor almanak, voor het jaar 1814. Voorzien van eene aanwyzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in geheel Holland gehouden worden; alsmede van het varen der trekschuiten en beurtschepen, en het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op- en ondergang, door Jacob de Gelder, mathematicus. Amsterdam, C.C.L. van Staden
(1815)De Erven Stichters kantoor-almanach, voor den jare 1815. Voorzien van eene aanwyzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in de Nederlanden gehouden worden, alsmede het varen der trekschuiten en beurtschepen, het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op en ondergang, door Jacob de Gelder Amsterdam, C.C.L. van Staden google
(1819)De van ouds vermaarde erve Stichter's kantoor almanak, voor den jare 1819. Voorzien van eene aanwyzing der jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, welke in het koningrijk der Nederlanden gehouden worden; alsmede van het varen der trekschuiten en beurtschepen, en het vertrek der posten en postwagens. Nevens de maans op- en ondergang, door Jacob de Gelder. Amsterdam, H. van Leeuwen, 1819 google
(1820)De Erven Stichter's Comptoir Almanach voor den Schrikkel Jaer 1820. Voorzien van een aenwyzing der Jaar-, Paaerden-, Beesten- en Leermarkten, welke in het Koningryk der Nederlanden gehouden worden, alsmede het Varen der Trekschuyten en Beurtschepen, het vertrek der Posten en Postwagens. Nevens de Maans Op- en Ondergang berekend op den Middag-Cirkel van Amsterdam. door Jacob de Gelder. Amsterdam, H. van Leeuwen google
(1820)Heelmeesters almanak, voor den schrikkeljare 1820, door Jacob de Gelder 's Gravenhage, H. van Leeuwen, 1820
(1821)De Erven Stichter's Comptoir Almanach voor den jare 1821. Voorzien van een aenwyzing der Jaar-, Paaerden-, Beesten- en Leermarkten, welke in het Koningryk der Nederlanden gehouden worden, alsmede het Varen der Trekschuyten en Beurtschepen, het vertrek der Posten en Postwagens. Nevens de Maans Op- en Ondergang berekend op den Middag-Cirkel van Amsterdam. door Jacob de Gelder. Amsterdam, H. van Leeuwen, 1821
  

top
 


Biografies of Jacob de Gelder

1848Verdam G.J., Het leven van den hoogleeraar Jacob de Gelder (overleden den 10. October 1848) geschetst door G.J. Verdam, professor te Leiden. In Algemeene Konst en Letterbode no 46-54 Haarlem, Erven Loosjes, 1848 google
1848Verdam G.J., Het leven van den hoogleeraar Jacob de Gelder (overleden den 10. October 1848) geschetst door G.J. Verdam, professor te Leiden. (Overgenomen uit den Algemeene Konst en Letterbode no 46-54 van het jaar 1848). google
1862van der Aa, J, Jacob de Gelder In Biographisch woordenboek der Nederlanden (7de deel, pp 80-85), Haarlem, Brederode, 1862 DBNL
1912Molhuysen, C. en Blok,P.J. (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek Leiden, Sijthoff, 1912 DBNL
1869Jacob de Gelder In Beknopte levensschetsen van nederlandsche wis-, natuur-, en sterrekundigen wan vroegeren en lateren tijd in alphabetische orde gerangschikt door S.F. Klijnsma In Archief der Wiskunde, maandschrift voor allen, die zich op de hoogere gedeelten dezer wetenschap toeleggen, onder hoofdredactie van G.A. Vorsterman van Oijen (derde jaargang, pp 142-148), Oostburg, Bronswijk, 1869 google
 Jacob de Gelder In Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen (BWNW) BWNW
 Jacob de Gelder In Wikipedia Wikipedia
 Leidse hoogleraren vanaf 1575 Leiden
  

top
 


Publications about Jacob de Gelder

Danny Beckers wrote many articles about Jacob de Gelder and his time.

website Vrije Universiteit Amsterdam

1996Beckers, D, Mathematics As a Way of Life - a Biography of the Mathematician Jacob de Gelder (1765-1848) In Nieuw Archief voor Wiskunde (volume 14, pp 275-297), 1996
1996Beckers, D. Jacob de Gelder en de wiskundige ideologie in Nederland (1800-1840) In Gewina (volume 19, pp 18-28), 1996 UU
1996Beckers, D. Jacob de Gelder en de didactiek van de wiskunde In Euclides (volume 71, pp 254-262), 1996 Euclides
1999Beckers, D. Lagrange in the Netherlands: Dutch Attempts to Obtain Rigor in Calculus, 1797-1840 In Historia Mathematica (volume 26(3), pp.224-238), 1999 Core
2000Beckers, D. "My Little Arithmetians!" Pedagogic Ideals in Dutch Mathemetics Textbooks, 1790-1850 In Paedagogica Historia (volume 36, no3, pp 978-1001), 2000 Tandf
2001Beckers, D. "Untiring Labor Overcomes All!" The History of the Dutch Mathematical Society in Comparison to Its Various Counterparts in Europe In Historia Mathematica (vol. 28, no. 1, pp. 31-47), 2001 Core
2003Beckers, D. Het Despotisme der Mathesis. Hilversum: uitgeverij Verloren, 2003. Verloren
google
1997Smid, H.J, Een onbekookte nieuwigheid? Invoering, omvang, inhoud en betekenis van het wiskundeonderwijs op de Franse en Latijnse scholen 1815-1863 Delft: DUP, 1997 Delft
  

top
 


Hogendijk

A transcription in Dutch of Verhandeling over het Verband en de Zamenhang van de Natuurlijke en Zedelijke wetenschappen ... is available at the website of Hogendijk. In 2008 he held a workshop at the NWD. Links to handout, presentation and exercises are available too.

website Hogendijk


 

Beckers

Beckers published many articles about the Gelder and his contemporaries in Dutch and in English.

bibliografy

He teaches history of mathematics at the Vrije Universiteit Amsterdam.

website Vrije Universiteit Amsterdam

He defended his thesis "Het despotisme der mathesis", on the introduction of mathematics in Dutch secondary education, in 2003 at Radboud University of Nijmegen.